top of page

Executives

DELIGHT PLUS

2_edited.png
Ms. Sudnapa Jaroenvejjakarn
(COO)

MBA, Youngstown State
University, USA . B.Sci, (Economics
and Business Administration),
Kasetsart University

VICE-PRESIDENT

งานเพื่อสังคม

   - รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร วาระปี 2563-2565

   - เลขานุการคณะกรรมาธิการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภาผู้แทนราษฎร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

งานเพื่อสังคม

   - ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎรของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

   - ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมาธิการติดตามและตรวจสอบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล และ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

   - ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร วาระปี 2561-2563 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ หลักสูตร“ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร”( Chief of Digital AGRO BUSINESS ) ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE)

   - ประธานโครงการ “เพื่อน้องท้องอิ่ม” อาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านบางปิ้ง จ.สมุทรสาคร

   - ศิษย์เก่าดีเด่นเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ(บัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561 ประเภทนักบริหารภาคเอกชน (เจ้าของกิจการ)

   - ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนสตรีวิทยา ประกาศเกียรติคุณยกย่องเป็น“นารีศรีสตรีวิทยา” ประจำปี 2562

   - ศิษย์เก่าดีเด่นสมาคมบัญชีแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 ประเภทนักบริหารภาคเอกชน

   - ผู้บริหารที่เป็นเจ้าของกิจการ

   - อดีตอาจารย์พิเศษวิชา Business Finance (ภาคภาษาอังกฤษ) ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ภาค อินเตอร์

bottom of page